Oldal kiválasztása

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a POLLÁK ZSUZSANNA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ által üzemeltetett www.hevizart.com weboldalon folytatott adatkezelésekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁLYOS: 2021. 03.01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelő adatai:

 

 

 

 

 

 

 

Név: Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székhely: 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adószám: 53719465-1-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvántartási szám: 53071754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonszám: 0670/416-9621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail cím: info@hevizart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja partnerei, vásárlói tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelő fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén, weboldalán. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelő elkötelezett partnerei és vásárlói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

 

 

 

 

 

 

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő www.hevizart.com weboldalon folytatott tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos teljeskörű Adatkezelési Tájékoztató elérhető az adatkezelő székhelyén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

 

 

 

 

 

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:

 

 

 

 

 

 

 

A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelő ékszereket és egyéb kézműves ajándéktárgyakat készít és értékesít. Az termékek értékesítése elsősorban az adatkezelő által üzemeltetett webáruházban történik. Az adatkezelő ezen tevékenység elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelő az általa készített termékek értékesítése kapcsán elsősorban weboldalán (www.hevizart.com) fogad megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A megrendelés során a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), a vásárló címét (számlázási, szállítási), e-mail címét, telefonszámát kéri el az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik. A megrendelt termékek összekészítését követően az adatkezelő számlát állít ki a vásárló nevére, címére. Az ilyen módon kezelt személyes adatokat a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. A vásárló adatait továbbítja a kézbesítést végző cég részére is. A vásárlás során a vevő nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadja az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelő feladatai ellátása során partnerei e-mail címeit, telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése, tevékenységének, termékeinek bemutatása, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelő a szükséges alapanyagok beszerzése érdekében szállító cégekkel állhat kapcsolatban. Ezen kívül szolgáltató cégekkel, alvállalkozókkal is kapcsolatban lehet. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó partner esetében az adatkezelés jogalapja szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogi személy kapcsolattartójának adatkezelése a kapcsolattartó hozzájárulásával történik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő a Facebook oldalon is népszerűsíti tevékenységét és az általa készített termékeket. Ezt az oldalt az adatkezelő marketing célokra használja, további célja, hogy az érdeklődők megismerjék termékeit. Alkalmanként nyereményjáték szervezésére is sor kerül a közösségi oldalon. A nyertes személyes adatainak (név, cím, telefonszám, e-mail cím) kezelésére kerül sor ebben az esetben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelő Instagram profillal is rendelkezik, itt is sor kerül a követők személyes adatainak kezelésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelő weboldala (www.hevizart.com) működése során cookie-kat használ. A weboldalon alkalmazott cookie-k adatgyűjtése is személyes adatkezelésnek minősül.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A weboldalon a látogatóknak lehetőségük van segítségkérésre, vagy arra, hogy az adatkezelő termékeiről informálódjanak. Ezt egy kapcsolat felvételi ablak segítségével tehetik meg, ahol megadják személyes adataikat az adatkezelő számára, aki ezek alapján kapcsolatba lép velük és válaszol kérdéseikre. A kapcsolat felvételhez a látogató nevét, e-mail címét kéri el. Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a kapcsolat felvétele céljából kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli azokat. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződéses kötelezettség létrehozása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A weboldalon van lehetőség feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai (e-mail cím) marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. A weboldalon néhány korábbi vásárló véleménye került feltüntetésre az adatkezelő által készített termékekkel kapcsolatban. A vélemények teljes név kiírásával és a véleményező fényképével együtt szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező teljes neve, véleménye és képmása, amennyiben ő ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelőhöz pályázó természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be az adatkezelőhöz. Az önéletrajzban szereplő személyes adatokkal kapcsolatban is történik személyes adatkezelés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelő elégedett vásárlói gyakran készítenek felvételt a megvásárolt termékről. A felvételeken többnyire csak a termék látható, magánszemély nem ismerhető fel. Amennyiben erre mégis sor kerül, a felvételek felhasználására – az adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kerül sor.

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelő a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók, közös adatkezelők:

 

 

 

 

 

 

 

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég:
  • Pentamer Szolgáltató BT

 

 

 

 

 

 

 

8380-Hévíz, Kodály Z.u.13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adószám:27644366-1-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Az adatkezelővel szerződött futárszolgáltatást végző cégek a következők:
 • Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

 

 

 

 

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postacíme: Budapest 1540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ProfiTárhely Kft.

   

   

   

   

   

   

   

  Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
  Cégjegyzékszám: 03-09-121889
  Adószám: 23173080-2-03
  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
   • Google Ireland Limited Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik (nyilvántartási szám: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Írország

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • További adatfeldolgozó a hírlevél küldéssel összefüggésben:
   • Mailchimp www.mailchimp.com A Rocket Science Group, LLC. 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA
  • Szintén adatfeldolgozó a weboldal készítője is:
   • Nagy Katalin Krisztina e.v., Cím: 8983, Babosdöbréte, Kökényesmindszent u. 7. , Adószám: 66698964-1-40, email: hello@katartdesign.com,

   

   

   

   

   

   

   

  A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Az adatkezelő által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

   

   

   

   

   

   

   

  Vevői szerződések:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Az adatkezelő az általa készített termékek értékesítése kapcsán elsősorban weboldalán (www.hevizart.com) fogad megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A megrendelés során a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), a vásárló címét (számlázási, szállítási), e-mail címét, telefonszámát kéri el az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik. A személyes adatokat a jogszabályban rögzített megőrzési idő figyelembevételével tárolja az adatkezelő, 5 évig.

   

   

   

   

   

   

   

  Szállítói szerződések:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő a szükséges alapanyagok beszerzése érdekében szállító cégekkel állhat kapcsolatban. Ezen kívül szolgáltató cégekkel, alvállalkozókkal is kapcsolatban lehet. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó partner esetében az adatkezelés jogalapja szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogi személy kapcsolattartója esetében a jogalap az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő, a cégek kapcsolattartóival hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben tájékoztatja őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kéri, hogy kezelhesse adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett, írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása az adatkezeléshez. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. A szerződésben és számlán szereplő személyes adatok megőrzése szintén a jogszabályban írt megőrzési kötelezettség figyelembevételével történik (5 év).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő a termék ellenértékéről nyugtát, vagy számlát állít ki a vevő részére. A nyugta nem tartalmazza a vásárló személyes adatait. A számla tartalmazza a vevő nevét és címét, esetleg adószámát. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A számlára a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség vonatkozik, ennek értelmében az adatkezelő az ott írt megőrzési időt figyelembe véve, őrzi a személyes adatokat is (5 év).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett az adatkezelő weboldalán, a hírlevélre való feliratkozással, a kapcsolatfelvételi űrlap használatával, és a vásárlással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem iratkozhat fel hírlevélre, nem léphet kapcsolatba az adatkezelővel és nem vásárolhat ilyen módon az adatkezelő által üzemeltetett weboldalon, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került az adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. E-mail címek, telefonszámok megőrzése során alkalmazott eljárás:

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő tevékenysége során partnerei, vásárlói e-mail címét és telefonszámát is megismeri. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Az adatkezelőhöz beérkezett pályázatok, önéletrajzok kezelése:

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelőhöz pályázó természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be a társasághoz. Amennyiben az önéletrajz benyújtására azért került sor, mert az adatkezelő munkavállalót keres és meghirdette az állást, úgy az önéletrajz kizárólag azzal az állással kapcsolatban használható fel.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Amennyiben a pályázó nem felelt meg a meghirdetett állással kapcsolatos feltételeknek és másik jelölt került kiválasztásra, az önéletrajz azonnal megsemmisítésre kerül. Az adatkezelő kizárólag az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatot, feltéve, ha annak megőrzésére adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő „anonim” álláshirdetéseket (azok az álláshirdetések, amelyekben a munkáltató nem tűnteti fel a nevét, ezért az álláspályázat elküldésének időpontjában a jelentkezők nem lehetnek tisztában azzal, hogy mely munkáltatónak az állására jelentkeznek) nem ad fel, ugyanis ez ellentétes az adatkezelő kilétére vonatkozó előzetes tájékoztatás követelményével. Az adatkezelő, amennyiben álláshirdetést ad fel, minden esetben tájékoztatja az érintetteket kilétéről.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ha a pályázó hirdetés nélkül, önszántából küldött önéletrajzot az adatkezelőhöz, nyilatkoztatja, hogy hozzájárul-e az adatkezelő általi személyes adatkezeléshez. Az önéletrajz beküldése nem jelenti azt, hogy az érintett hozzá is járul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az adatkezelő megőrizze. Fontos az is, hogy kizárólag az álláspályázó által megjelölt munkakörök megüresedése vonatkozásában használhatja fel az adatkezelő az önéletrajzot. Az önéletrajzok tárolása alapesetben 3 hónap, kivéve, ha az érintett hozzájárulásában hosszabb időt állapít meg.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő az álláspályázat elbírálása során kizárólag abban az esetben ellenőrzi és nyer információt a pályázó közösségi oldalon található profiloldaláról, amennyiben erről előzetesen tájékoztatta az érintetteket. Ilyen esetekben is kizárólag csak a nyilvános adatokat tekinti meg és kizárólag azokat az információkat veszi alapul a kiválasztás során, amelyek lényegesek az álláspályázattal vagy a munkakörrel kapcsolatban. Az állásra pályázó profiloldalát semmilyen körülmények között nem menti, vagy tárolja és nem továbbítja harmadik személy számára.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Amennyiben az érintett nem kerül kiválasztásra az adott állásra, úgy az adatkezelő tájékoztatja erről és az elutasítás okáról.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Fényképek, videófelvételek készítése az adatkezelőnél:

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő nem készít fényképfelvételeket vásárlóiról, kizárólag termékeiről.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő elégedett vásárlói gyakran készítenek felvételt a megvásárolt termékről. A felvételeken többnyire csak a termék látható, magánszemély nem ismerhető fel. Amennyiben erre mégis sor kerül, a felvételek felhasználására – az adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kerül sor. A felvételek felhasználásának célja a termékek népszerűsítése, bemutatása, az érdeklődők vásárlásra ösztönzése.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, az adatkezelő ezen kérésnek haladéktalanul eleget tesz.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Az adatkezelő weboldala:

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.hevizart.com) mutatja be tevékenységét, termékeit. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára az adatkezelő elérhetőségeiről és kapcsolatfelvételre, vásárlásra is lehetőséget biztosít.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cookie-k (Sütik):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A sütik feladata:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

   

   

   

   

   

   

   

  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Webböngésző Cookie-k:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A weboldalon a látogató kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A kapcsolatfelvételi űrlap segítségével jelezheti, hogy érdeklődik az adatkezelő termékei iránt. A kapcsolatfelvételi űrlapon meg kell adni a látogató nevét, e-mail címét. Az űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a kapcsolat felvétele céljából kezeli. A kapcsolatfelvételt követően az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érdeklődő személyes adatait. Az adatkezelés a szerződés létrehozása érdekében, ezzel a jogalappal történik.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett az adatkezelő weboldalán az ügyfélkapcsolati adatlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az ügyfélkapcsolati adatlapon nem veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A weboldalon feltüntetett vásárlói-véleményekkel kapcsolatos személyes adatkezelés:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A weboldalon néhány korábbi vásárló véleménye került feltüntetésre az adatkezelő által készített termékekkel kapcsolatban. A vélemények teljes név kiírásával és a véleményező fényképével szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező teljes neve, véleménye és képmása, amennyiben az érintett ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A weboldalon történő vásárlás során történő személyes adatkezelés:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő az általa készített termékek értékesítése kapcsán weboldalán is fogad megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A megrendelés során a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), a vásárló címét (számlázási, szállítási), e-mail címét, telefonszámát kéri el az adatkezelő. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik. A személyes adatokat a jogszabályban rögzített megőrzési idő figyelembevételével tárolja az adatkezelő, 5 évig.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett az adatkezelő weboldalán történő vásárlással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az adatkezelőtől nem vásárolhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Hírlevélre történő feliratkozás:

   

   

   

   

   

   

   

  A weboldalon a látogatóknak lehetőségük van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú (hírlevél küldés céljából) történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, az adatkezelő természetesen lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett az adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Az adatkezelő Facebook és Instagram oldalai:

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő a Facebook oldalon is népszerűsíti tevékenységét, bemutatja termékeit. Ezt az oldalt az adatkezelő marketing célokra használja, annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék az általa készített ékszereket. Alkalmanként nyereményjáték szervezésére is sor kerül a közösségi oldalon. A nyertes személyes adatainak (név, cím, telefonszám, e-mail cím) kezelésére kerül sor ebben az esetben.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  https://www.facebook.com/hevipart/

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő alkalmanként nyereményjátékot is szervez Facebook oldalán. Ilyenkor a nyertes személyes adatainak kezelésére kerül sor a nyeremény továbbítása érdekében. A nyertes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli és a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével őrzi meg.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A Facebook oldalon követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő már az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  https://www.instagram.com/hevipart/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  https://www.instagram.com/hevizart/

   

   

   

   

   

   

   

  Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Az adatkezelés biztonsága:

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő fokozottan ügyel partnerei, vásárlói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben, zárható szekrényben való tárolása, páncélszekrény használata), valamint az informatikai védelmet is.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Átlátható tájékoztatás:

   

   

   

   

   

   

   

  Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Hozzáférési jog:

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • az adatkezelés célja,
  • az érintett személyes adatok kategóriái,
  • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E-mail: info@hevizart.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Helyesbítéshez való jog:

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E-mail: info@hevizart.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Törléshez való jog:

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
  • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E-mail: info@hevizart.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Adatkezelés korlátozásához való jog:

   

   

   

   

   

   

   

  Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • vitatja az adatok pontosságát,
  • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E-mail: info@hevizart.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Adathordozhatósághoz való jog:

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E-mail: hevizart@gmail.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Tiltakozáshoz való jog:

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E-mail: hevizart@gmail.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Adatvédelmi incidens:

   

   

   

   

   

   

   

  Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely  a személyes adatok:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • megsemmisülésével,
  • elvesztésével,
  • megváltoztatásával,
  • jogosulatlan közlésével vagy
  • jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.

   

   

   

   

   

   

   

  Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét. Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelő következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem bejelentésköteles, vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek, vásárlóinak jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja erről az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az értintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Bírósághoz fordulás joga:

   

   

   

   

   

   

   

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

   

   

   

   

   

   

   

  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Telefon: 0613911400 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fax: 0613911410

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Honlap: http://www.naih.hu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Egyéb rendelkezések:

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vásárlóit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hévíz, 2021. 03.01.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pollák Zsuzsanna

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  egyéni vállalkozó

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. SZÁMÚ MELLÉKLET

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ssz. Személyes adat kezelésének megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A személyes adat törlésére nyitva álló határidő
  1. A weboldalon, vagy egyéb internetes felületeken történő vásárlás során megadott személyes adatok. A szerződés teljesítése érdekében, kapcsolattartás céljából. A szerződés teljesítése. A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
  2. A weboldalon, vagy egyéb internetes felületeken történő vásárlás során a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai. Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Az érintett hozzájárulása alapján. A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
  3. A vásárlók (természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok. Jogszabályon írt kötelezettség teljesítése, a számla kiállítása. Jogszabályon alapuló kötelezettség. A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
  4. A szállító cégek, szolgáltatók, vagy alvállalkozók, vagy kapcsolattartóik személyes adatai. Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése vagy az érintett hozzájárulása alapján. A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
  5. Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés. Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján. Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, vagy az érintett hozzájárulása. A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.
  6. A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatok. Kapcsolatfelvétel érdekében. A szerződés létrehozása. A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
  7. A weboldalon a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok. Hírlevél küldése érdekében. Az érintett hozzájárulása alapján. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
  8. A weboldalon feltüntetett véleményekkel kapcsolatos személyes adatok (név, képmás) kezelése. Az adatkezelő termékeinek népszerűsítése, érdeklődők vásárlásra ösztönzése. Az érintett hozzájárulása alapján. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
  9. A Facebook, Instagram oldalak használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok. A termékek népszerűsítése érdekében. Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
  10. Álláspályázók önéletrajzában szereplő személyes adatok. A meghirdetett állás betöltése, vagy egy esetleges későbbi megüresedés betöltése. A megfelelő kvalitású munkavállaló megtalálása. Az érintett hozzájárulása. Meghirdetett állás esetén, sikertelen pályázó önéletrajzát az adatkezelő haladéktalanul megsemmisíti. Az érintett önszántából beküldött önéletrajzát hozzájárulásával tárolja, a hozzájárulásban írt határideig.
  11. A nyereményjátékok nyerteseinek személyes adatkezelése. A nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és értesítése, a nyeremény átadása érdekében. Az érintett hozzájárulása és jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. A jogszabályban írt megőrzési kötelezettség (5 év) figyelembevételével, a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
  12. A termékekről készített fénykép felvételen szereplő magánszemély képmásának kezelése. A termék népszerűsítése. Az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.

   

   

   

   

   

   

  UA-136611516-1