Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

(ÁSZF)

 

 • A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Eladó) adatai:

 

Vállalkozó neve: Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó

Székhely: 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.

Adószám: 53719465-1-40

Nyilvántartási szám: 53071754

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Működési engedély nyilvántartási száma: 2891

Az engedélyt kiállító hatóság: Hévíz Város Jegyzője, Hévíz Polgármesteri Hivatal                                                                                   Hatósági Osztáy

Telefonszám: 0670/416-9621

E-mail cím: info@hevizart.com 

 

A tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név: Profitárhely Kft

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

E-mail cím: info@profitárhely.hu

 

Az Eladó tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. Az Eladó a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

 

 • Az Eladó weboldala:

 

www.hevizart.com 

 

 • Fontosabb fogalom meghatározások:

 

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

 • Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi, beleértve az ajándékutalványt is.

 

 • Vásárló: minden olyan természetes személy, akinek a részére az Eladó a weboldalán keresztül terméket vagy ajándékutalványt ad el. Az Eladó a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény rendelkezései szerint végzi tevékenységét, ezért kizárólag természetes személyek számára értékesíti termékeit.

 

 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Az Eladó kizárólag fogyasztók számára értékesít.

 

 • Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

 

Az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé és/vagy elektronikus levélben küldi el a Vásárló részére.

 

 • Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.hevizart.com weboldalon, valamint az Eladótól más csatornákon keresztül történő megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló az Eladó internetes áruházából, vagy egyéb úton történő megrendeléssel kezdeményez. A vásárlás során a Vásárló, ha az Eladó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között. Amennyiben az Eladó a megrendelés elküldését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Vásárló részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést az Eladó részére, azonban a megrendelést elküldi és/vagy a vételárat megfizeti, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

 

 • Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. április 5. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra hatályosak. Jelen Általános Szerződési Feltételek annak visszavonásáig hatályos.

 

A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

Az Eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

 • A vásárlás menete, a szerződés létrejötte:

 

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Vásárló a terméket, ajándékutalványt megrendeli, megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem forgalmazza, vis maior, betegség stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén az Eladó köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt.

 

Az Eladó által készített termékek a www.hevizart.com weboldalon kerülnek bemutatásra, a webáruházban található termékek képezik az Eladó és Vásárló közötti szerződés tárgyát. Az „Üzlet” menüpontra kattintva érhetők el az egyes termékek és a termékekre kattintva az azokkal kapcsolatos részletes információk. A fényképeken esetlegesen látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. 

 

Az Eladó a weboldalon megvásárolható ajándékutalványról, annak értékéről és a felhasználás módjáról, feltételeiről a weboldalán és elektronikus levélben ad tájékoztatást a Vásárlók számára. 

 

A Vásárló kiválasztja a rendelni kívánt terméket, megadja a vásárolni kívánt mennyiséget, majd a „Kosárba teszem” gombra kattintva kosárba helyezi a terméke(ke)t. 

 

A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva lehet megnyitni a kosarat és megtekinteni annak tartalmát, a megvásárolni kívánt termékeket és azok darabszámát. A kosárból kilépve lehetőség van arra, hogy a Vásárló a weboldalon tovább folytassa a termékek áttekintését, vásárlását.

A vásárlás során a Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát, illetve módosíthatja azt. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, a „Mennyiség” oszlopban (a mennyiség beírásával, vagy a fel/le nyíl megnyomásával) módosíthatja a Vásárló a darabszámot, majd megnyomja a „Kosár frissítése” gombot.

Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, ezt a darabszám nullázásával, vagy a termék előtt található „X” jel, majd a „Kosár frissítése” gomb megnyomásával tudja megtenni.

 

Ha minden megvásárolni kívánt termék a kosárba került, a Vásárló a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva kezdheti el a rendelési folyamatot. 

 

A Vásárló megadja a számlázási adatait (név, cím), e-mail címét és telefonszámát. A Vásárlónak lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele. 

Amennyiben a számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a „Szállítás másik címre” rubrikába jelölést kell tenni és a szállítási adatokat meg kell adni.

 

Ezt követően a Vásárló kiválasztja a szállítás módját, majd elfogadásra kerülnek az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

 

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

 

A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A megrendelés Eladóhoz történő beérkezése automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül. A Vásárló tudomásul veszi, hogy ez csupán automata visszaigazolás, ami szerződéses jogviszonyt nem keletkeztet. 

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor az Eladó az automata visszaigazolást követően kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését. Ha szükséges az Eladó felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval. 

 

Ha a Vásárló megrendelést küld a weboldalon, és az Eladó a megrendelést elektronikus üzenetben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és az Eladó között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló elektronikus levél a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvásárolni.) 

 

A Vásárló elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. 

A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

 

A Vásárló a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az Eladó kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Az Eladót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy az Eladó a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

 

Egyedi termék megrendelésére az Eladóval való elektronikus levélben történő kapcsolatfelvétel során van lehetőség. A termékkel kapcsolatos részletek elektronikus levélben kerülnek egyeztetésre, az egyedi termék árát és a teljesítés határidejét az Eladó szintén ilyen módon közli a Vásárlóval. Amennyiben a Vásárló elfogadja az Eladó ajánlatát, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. Egyebekben a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak az egyedi termékek megrendelésére is.

 

 • Telefonon történő megrendelés:

 

A szerződés telefonos megrendelés esetén a megrendelés írásbeli visszaigazolásával jön létre. Telefonos megrendelés esetén az Eladó elektronikus levélben küldi el a Vásárló részére a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

 

 • Ügyfélszolgálat:

 

Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Vásárlók kérdéseire.

 

 • Eladási ár:

 

Az internetes áruházban vagy az egyedi ajánlatban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A termék ára általános forgalmi adót nem tartalmazza, mert az Eladó alanyi mentes adózási mód szerint végzi tevékenységét. 

 

A szállítási díjat a termék eladási ára nem tartalmazza. A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, kivéve, ha az Eladó a weboldalon erről más tájékoztatást ad. A szállítási díj összegéről az Eladó a weboldalán tájékoztatja a Vásárlókat.

 

Az Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát.

 

Az Eladó által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon vagy az egyedi ajánlatban. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet a megrendelésről visszaigazolás a Vásárló elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben az Eladó a rendelt termék feladása előtt telefonon vagy elektronikus levélben megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket az Eladó nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a webáruházban feltüntetésre, az Eladó nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.

 

 • Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

 

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére. 

 

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni az Eladó irányába.

 

A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben az Eladó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.

 

 • Fizetési feltételek:

 

Az Eladó által üzemeltetett webáruházban a megrendelés ellenértékét előre utalással lehet kifizetni.

 

Előre utalással történő fizetés: a Vásárló az Eladó bankszámlájára utalja a megrendelés ellenértékét. Az összeg Eladó bankszámlájára történő megérkezését követően az Eladó intézkedik a termék feladásáról vagy átadásáról.

 

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a megrendelés elküldése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

 

 • Szállítási feltételek:

 

Az Eladó a megrendelt termékeket a Magyar Posta Zrt. segítségével juttatja el a Vásárlóhoz házhoz szállítással. Amennyiben a Vásárló ajándékutalványt vásárol és annak kiállítását online formában kéri, az Eladó elektronikus levélben küldi el a Vásárló részére az utalványt. 

 

Külföldi szállításra egyedi ajánlat alapján van lehetőség.

 

A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a szállítás díját, kivéve, ha az Eladó erről más tájékoztatást ad a weboldalon. A szállítási költség aktuális összege a weboldalon kerül feltüntetésre.

 

Házhozszállítás esetén a Vásárló által megadott címre szállítja ki a Magyar Posta Zrt. munkatársa a csomagot. A Vásárló a csomag sérülése esetén a csomag átvételét megtagadhatja, vagy joga van a szállítást végző cég munkatársának jelenlétében kibontani a csomagot és ellenőrizni annak tartalmát. Szükség esetén jegyzőkönyv felvételét kérvényezi a szállítást végző társaság munkatársától.

 

Át nem vett termék esetén, az Eladó a következő megrendelést kizárólag akkor adja fel, ha az új megrendelés vételára, szállítási költsége és a korábban esedékes szállítási költség is kiegyenlítésre került.

 

A megrendelt termék személyes átvételére az Eladóval előre egyeztetett időpontban és helyszínen van lehetőség. Ilyen esetben az Eladó kizárólag akkor adja át a terméket a Vásárlónak, ha a megrendelés teljes összege kiegyenlítésre került.

 

 • Teljesítési idő:

 

A teljesítés időpontja a megrendelt termék Vásárló részére történő átadása (az Eladó, vagy a Magyar Posta Zrt. munkatársa által). A termék a megrendeléstől számított 13 munkanapon belül átadásra kerül. 

 

Nagy kereslet, az alapanyagok elhúzódó beszerzése vagy egyéb a teljesítést akadályozó, késleltető körülmények fennállása esetén előfordulhat, hogy a megrendelt termék átadása hosszabb időt vesz igénybe. Ilyen esetben a teljesítés dátumáról az Eladó, a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül elektronikus levélben, vagy telefonon értesíti a Vásárlót.

 

Teljesítés ajándékutalvány vásárlása esetén:

 

Az Eladó az ajándékutalványt elektronikus üzenetben, a Magyar Posta Zrt. közreműködésével küldi el vagy személyesen (Hévízen – előre egyeztetett helyszínen és időpontban) adja át a Vásárló részére.

A teljesítés időpontja a megrendelt utalvány Vásárló részére történő elküldése vagy átadása az Eladó által.

 

Elektronikus levélben történő kézbesítés esetén az Eladó a vételár összegének bankszámlájára történő beérkezését követő 5 munkanapon belül elküldi a Vásárló számára az utalványt. Az ajándékutalvány postai küldeményként a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül kézbesítésre kerül. Nyomtatott formában, személyesen történő átadás esetén az Eladó és a Vásárló elektronikus levélben vagy telefonon egyeztet az átadás időpontjáról és helyszínéről.

 

 • Az Eladó által forgalmazott termékekkel kapcsolatos tájékoztatás és felelősségvállalás:

 

Az Eladó az általa forgalmazott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, egészségügyi problémákért felelősséget nem vállal.

 

Az Eladó, a Vásárló vagy a termék használója egyedi, allergiás reakcióiért nem vállal felelősséget. Az Eladó kéri a Vásárlókat, hogy a weboldalon mindig ellenőrizzék a megrendelt termék elkészítéséhez használt anyagokat, amelyek a termék leírásban feltüntetésre kerülnek, és amennyiben érzékenyek a termékhez használt bármely anyagra, tartózkodjanak annak megvásárlásától, használatától.

 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. A webáruházban kapható ékszerek kézzel készülnek, a termékek között kisebb eltérések előfordulhatnak (a termék mérete, színe, megjelenése, jellemzői tekintetében egyaránt).

 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az ajándékutalvány kizárólag a weboldalon megjelölt felhasználási időn belül használható fel, annak lejártát követően már nem. 

 

Az Eladó nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

 

 • Adatvédelem:

 

Az Eladó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az Eladó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató az Eladó weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 • Elállási jog:

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Vásárlót a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó

Cím: 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.

 

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Eladónak e-mailen (info@hevizart.com), vagy székhelyére címzett postai levél (Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

 

Amennyiben a Vásárló a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, az Eladó az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.

 

Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megvásárolt terméket a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Az Eladó nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli. 

 

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót: 

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

 

 • Szavatosság és jótállás: 

 

Az Eladó az általa forgalmazott termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal.

 

Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

 • Kellékszavatosság:

 

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával? 

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján? 

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a Vásárló a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét? 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év. 

 

Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét? 

A Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított egy éven belül a Vásárlói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

 • Termékszavatosság: 

 

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. 

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

 • Jótállás: 

 

Az Eladó, az általa forgalmazott termékekre a jogszabályban rögzített jótállást vállal, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint. A hivatkozott jogszabály melléklete az Eladó által is forgalmazott alábbi termékeket nevesíti:

 

 • 10 000 forintot elérő eladási árú órák és ékszerek.

 

Jótállás esetén a Vásárlónak nem kell bizonyítania, hogy vétlen a termék meghibásodásában. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett: a Vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve az valamilyen külső behatás következtében romlott el. Jótállás esetén a meghibásodás idejét kell figyelembe venni, nem azt, hogy az mikor vált felismerhetővé.

 

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett (Eladó) kötelezettségének a Vásárló felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

A jótállásból eredő jogokat a Vásárló érvényesítheti, feltéve, hogy Fogyasztónak minősül.

 

A jótállás időtartama:

 

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk, Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Vásárló általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a Vásárló bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

 

Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Kijavítás iránti igény teljesítésekor az Eladónak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 

 • a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
 • a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 • a fogyasztási cikk Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

 

Kicserélés iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Vásárló nem kívánja a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

Ha a Vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Vásárlót a jótállás alapján?

A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető. Ha az Eladó kötelezettségének a Vásárló felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

 • A jótállási és szavatossági igény bejelentésének módja:

 

Amennyiben az Eladó által forgalmazott termékkel kapcsolatban a Vásárló jótállási, vagy szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényének igazolásával teheti meg. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szól törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Vásárló bemutatja. Az igényérvényesítés történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).

 

 1. Személyes bejelentés:

 

A Vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét az Eladó székhelyén (Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.).

 

Az Eladó a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 

 • a Vásárló nevét, címét, 
 • a termék megnevezését, vételárát, 
 • a szerződés Eladó általi teljesítésének időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját, 
 • a hiba leírását, 
 • szavatossági, vagy jótállási igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot,
 • a szavatossági, vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, az Eladó ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó átadja a Vásárlónak. 

 

 1. Írásban történő bejelentés:

 

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét az Eladónak postai úton küldött levélben (Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.), vagy elektronikus levélben (info@hevizart.com).   

 

A levélnek tartalmaznia kell: 

 

 • a Vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát, 
 • a szerződés Eladó általi teljesítésének időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • szavatossági, vagy jótállási igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot,
 • a szavatossági, vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

Ha az Eladó szavatossági, vagy jótállási kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát is meg kell adni a jegyzőkönyvben.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vásárló a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

 

Az Eladó, a Vásárló szavatossági, vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

Ha Eladó a Vásárló szavatossági, vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

 

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Vásárló előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

Kijavításra vagy a szavatossági, vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni:

 

 • a Vásárló nevét és címét,
 • a termék azonosításához szükséges adatokat,
 • a termék átvételének időpontját,
 • azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított dolgot átveheti.

 

 • Az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben a Vásárló az Eladó által forgalmazott termékkel, vagy az Eladó szolgáltatásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Eladó felé, azt szóban és írásban: postai úton (Pollák Zsuzsanna egyéni vállalkozó 8380 Hévíz, Semmelweis u. 18. fszt. 2.), vagy elektronikus levél formájában (info@hevizart.com) teheti meg.

 

Az Eladó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni. 

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

 

Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a Vásárló neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 • Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, Bíróság előtti jogérvényesítés:

 

Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet az Eladó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vásárló.

 

Az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testület:

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu 

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu 

Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: +36-72/507-154

Mobil: +36-20/283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu 

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu 

Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám: +36 46/501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu 

Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 1/ 4882-131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu  

Illetékességi terület: Budapest

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: +36-62/554-250/118 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu 

Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: +3622/510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu 

Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu 

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu 

Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu 

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu 

Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu 

Illetékességi terület: Pest vármegye

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a vármegyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és az Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül az Eladóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vásárló aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 • Online vitarendezés:

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vásárlók (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online termékvásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Vásárló panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

 

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

 

 • Vegyes és záró rendelkezések:

 

A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Eladó felelősséget nem vállal. 

 

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét. 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 • Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

 

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. április 5. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

UA-136611516-1